Privacy

Worldline i PaySquare SE Spółka Europejska Oddział w Polsce zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności swoich Klientów. W celu zapewnienia wysokich standardów tej ochrony wprowadzamy niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies:

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) PaySquare SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493206, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1080016391, e mail: info@de.paysquare.eu, zwana dalej Wykonawcą, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

§ 2

W Polityce pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a) Portal – portal internetowy znajdujący się na stronie internetowej oraz jej podstronach. 
b) Użytkownik – internauta odwiedzający Portal.

II. Dane osobowe.

§ 3

Użytkownik w celu skorzystania z usług Wykonawcy powinien podać wskazane w formularzu dane osobowe. Również w korespondencji z Wykonawcą, Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wykonawcy udzielenie odpowiedzi.

Podanie danych osobowych w formularzu lub w korespondencji z Wykonawcą jest dobrowolne, jednak podanie danych kontaktowych, jak adres e-mail lub numer telefonu jest konieczne do otrzymania odpowiedzi od Wykonawcy.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – tj. z późn.zm).

§ 4

Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.

Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

Wykonawca w celu realizacji świadczonych usług będzie powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następującym podmiotom:

a. equensWorldline SE, Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, C.o.C. 3022 0519 
b. KELATA, Gondelstraat 28, 2586 ES The Hague, CoC: 30254324 

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, tj. udzielania odpowiedzi Użytkownikom, którzy zgłosili chęć kontaktu.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Wykonawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.

Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym. 

III. Pliki cookies

§ 9

Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania Portalu, analizy wizyt Użytkownika w Portalu, badań i analiz.

Obecnie Wykonawca wykorzystuje w Portalu następujące pliki cookies:

a. Session cookie:

JSESSIONID Session cookie w celu przechowywania identyfikatora sesji na serwerze

b. Persistent cookies:

language pliki cookies zawierające język wybrany przez użytkownika stronie paysquare,

cc_cookie_accept pliki cookies zawierające decyzję użytkownika o zgodzie na zapisywanie plików cookies.

cc_cookie_decline pliki cookies zawierające decyzję użytkownika o odmowie zgody na zapisywanie plików cookies.

c. 3rd Party Cookies:

Persistent cookies 
Comscore (Sitestat) statistics cookies domain nl.sitestat.com pliki cookies używane do analizy wizyt użytkownika na stronie.

§ 10

Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 12

Wykonawca nie wykorzystuje tzw. re-targeting cookies, które służą do śledzenia użytkowników po odwiedzeniu przez nich Portalu oraz wyświetlania reklam na innych podobnych stronach.

IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 13

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V. Inne.

§ 14

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub pod pseudonimem.


§ 15

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 16

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@pl.paysquare.eu.

Polityka znajduje się na stronie https://epayment.pl.worldline.com/pl/home/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies.html
 oraz w siedzibie Wykonawcy.

USUŃ COOKIES